1. Algemeen

1.1 Mevr. Els Schuermans, h.o.d.b. Praktijk ESSE, met adres te 3940 Hechtel, Hasseltsebaan 162 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0826.864.325. Hierna genoemd: Praktijk ESSE.

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Praktijk ESSE en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zonder verplichting vanwege Praktijk ESSE. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Praktijk ESSE beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Praktijk ESSE heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Praktijk ESSE. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.3 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte wordt een voorschot aangerekend van 30% van de prijs van de bestelling. Zodra het voorschot door Praktijk ESSE ontvangen is, worden de werken opgestart. De klant dient het saldo te voldoen vóór Praktijk ESSE de definitieve teksten van de ceremonie zal afleveren.

2.4 Elke annulering van een opdracht door één van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed. Wanneer de klant de opdracht van Praktijk ESSE annuleert nadat de definitieve teksten werden afgeleverd en vóór de ceremonie zal plaatsvinden, zal de klant het volledige offertebedrag verschuldigd zijn.

2.5 Elke wijziging van de offerte op vraag van de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Praktijk ESSE, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.6 Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elk verzoek tot meerwerk op vraag van de klant kan aanleiding geven tot een bijkomende offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Praktijk ESSE, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Als er een bijkomende offerte wordt opgesteld, dient deze eerst ondertekend te worden alvorens de uitvoering hiervan aan de orde is.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Praktijk ESSE besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Praktijk ESSE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om de diensten in ontvangst te nemen.

3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Praktijk ESSE behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.3 De opdrachtgever bezorgt Praktijk ESSE in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk ESSE zijn verstrekt, heeft Praktijk ESSE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.4 In de offerteprijs en in elke prijsopgave zijn twee correctierondes inbegrepen. Na ontvangst van de voorlopige teksten voor de ceremonie heeft de opdrachtgever 7 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na verloop van 10 kalenderdagen, beschouwt Praktijk ESSE de voorlopige tekst als definitief. Na ontvangst van de definitieve teksten voor de ceremonie, heeft de opdrachtgever opnieuw 7 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na verloop van 10 kalenderdagen, beschouwt Praktijk ESSE de tekst als definitief. Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden bijkomend aangerekend.

3.5 Wanneer de ceremonie zal plaatsvinden op een openbare locatie, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de eventuele goedkeuringen die nodig zijn voor dit evenement.

3.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie goed bereikbaar is voor Praktijk ESSE en dient hiervoor de nodige maatregelen te treffen.

3.7 Praktijk ESSE kan te allen tijde de ceremonie onderbreken of stopzetten wanneer er sprake is van verbale en/of fysieke agressie, wanneer zij van mening is dat haar veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden of wanneer er sprake is van beschadigingen aan haar apparatuur door derden.

3.8 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van één van de partijen in het gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …).

3.9 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft Praktijk ESSE het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

3.10 In geval van ontijdige annulering of de onmogelijkheid om de opdracht uit te voeren wegens de nalatigheid of fout van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht om de reeds geleverde prestaties te vergoeden.

4. De prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Praktijk ESSE. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien.

5. Betaling

5.1 De facturen van Praktijk ESSE zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Praktijk ESSE het recht om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Praktijk ESSE, in geval van betwisting door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6. Overmacht

6.1 Indien Praktijk ESSE de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders, enz., heeft Praktijk ESSE het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

6.2 Indien Praktijk ESSE bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen kan voltrekken, is Praktijk ESSE gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Praktijk ESSE. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Praktijk ESSE kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Praktijk ESSE de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Praktijk ESSE de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe Praktijk ESSE op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 procent van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen, tenzij de klant hogere schade kan aantonen. Praktijk ESSE kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 Praktijk ESSE is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Praktijk ESSE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Praktijk ESSE is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde incl. BTW voor de betreffende bestelling.

8. Intellectuele eigendom

8.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Praktijk ESSE. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

8.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Praktijk ESSE verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij Praktijk ESSE, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

8.3 Praktijk ESSE is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Privacy

9.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Praktijk ESSE te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Praktijk ESSE is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

9.2 In bepaalde omstandigheden is Praktijk ESSE verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Praktijk ESSE  hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Praktijk ESSE van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

9.3 Indien Praktijk ESSE alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Praktijk ESSE de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

9.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

9.5 Praktijk ESSE draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

10. Varia en geschillenregeling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Praktijk ESSE van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Praktijk ESSE afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk ESSE. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3 Een eventuele in gebreke blijven van Praktijk ESSE om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

10.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.5 In de relatie tussen Praktijk ESSE en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Praktijk ESSE worden voorgelegd aan de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor Praktijk ESSE om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

You cannot copy content of this page